Chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành Đại học, Cao đẳng – Hệ chính quy (cập nhật tháng 3-2016)

Ngày đăng: Lượt xem:
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo cán bộ có trình độ cao về khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn đáp ứng nhu cầu xã hội, cung ứng nguồn nhân lực cho các địa phương trong cả nước; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Các ngành học thuộc hệ chính quy, bậc đại học và cao đẳng mà Nhà trường đang đào tạo cụ thể như sau:
Lưu ý: Để tải chương trình của từng ngành, bạn hãy kích vào tên ngành học
KHOA CHỦ QUẢN Khối ngành Sư phạm Khối ngành Cử nhân khoa học Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Hệ chính quy
TOÁN Toán học Toán ứng dụng
TIN HỌC Tin học Công nghệ thông tin
VẬT LÝ Vật lý Vật lý học
HÓA Hóa học Hóa học (Chuyên ngành Phân tích – Môi trường)

Hóa học(Chuyên ngành hóa dược)

Hóa học (Chuyên ngành hóa dược) TCTA

Khoa học Môi trường(Chuyên ngành Quản lý môi trường)

SINH
– MÔI TRƯỜNG
Sinh học Công nghệ sinh học(Chuyên ngành Ứng dụng CNSH trong Nông nghiệp – Dược liệu – Môi trường)

Quản lý tài nguyên môi trường

NGỮ VĂN Ngữ văn Văn học

Văn hóa học

Báo chí

LỊCH SỬ Lịch sử Lịch sử

Việt nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)

ĐỊA LÝ Địa lý Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý Tài nguyên – Môi trường)

Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý Du lịch)

GIÁO DỤC
CHÍNH TRỊ
GD Chính trịÂm nhạc
GD TIỂU HỌC GD Tiểu học
GD MẦM NON GD Mầm non
TÂM LÝ
GIÁO DỤC
Tâm lý học

Công tác xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN