Quy định về đào tạo

Ngày đăng: Lượt xem:

Của Bộ GD&ĐT

Quy chế đào tạo trình độ đại học (Áp dụng từ Khóa 2021)

Quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm theo thông tư 57/2012/TT-BGDĐT – Sửa đổi, bổ sung)

Quy chế đào tạo bằng hai của Bộ Giáo dục – Đào tạo

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Quy định, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Của Đại học Đà Nẵng
Hướng dẫn thực hiện quy chế 43 của ĐH Đà Nẵng

Quy định về việc học chương trình thứ hai – hệ chính quy tại các trường trong Đại học Đà Nẵng

Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ mở ngành và chuyên ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học tại Đại học Đà Nẵng

Của Trường

Quyết định 1586/QĐ-ĐHSP ngày 30/9/2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy (áp dụng từ khóa 2021).

Quyết định 1473/QĐ-ĐHSP-ĐT Về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” (áp dụng cho khóa 2020 trở về trước).

Quyết định điều chỉnh khung học phí môn học giáo dục Quốc Phòng – An Ninh cho các đối tượng năm học 2015-2016

Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần – Hệ chính quy

Quy định điều chỉnh tổng số tín chỉ tích luỹ lên 135 tín chỉ

Quy định về việc tổ chức thực hiện các học phần có thực hành, thí nghiệm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN