Thông báo về việc tổ chức đăng ký học phần trong học kỳ hè năm học 2021-2022

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng Đào tạo (PĐT) thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2021-2022 như sau:

1. Kế hoạch đăng ký

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Sinh viên (SV) vào Website http://qlht.ued.udn.vn lập kế hoạch học tập.

25/4/2022 – 29/4/2022

2

Đối với lớp học phần có số lượng đăng ký nhu cầu nhỏ hơn 15, SV làm đơn xin mở lớp có xác nhận của Khoa chuyên môn và gửi về PĐT.

04/5/2022 – 11/5/2022

3

PĐT xử lý số liệu, báo giảng, thông báo thời khóa biểu dự kiến.

12/5/2022 – 26/5/2022

4

SV đăng ký học phần tại Website http://qlht.ued.udn.vn

27/5/2022 – 01/6/2022

5

Đối với lớp học phần có số lượng SV đăng ký nhỏ hơn 15, SV làm đơn xin mở lớp có xác nhận của Khoa chuyên môn và gửi về PĐT (ngoại trừ các lớp học phần SV đã nộp đơn tại mục 2 thì không phải làm đơn).

03/6/2022 – 10/6/2022

6

PĐT công bố Thời khóa biểu chính thức.

Trước ngày 19/6/2022

7

SV nộp học phí.

06/6/2022 – 19/6/2022

8

Bắt đầu giảng dạy và học tập học kỳ hè.

27/6/2022

2. Điều kiện đăng ký

– SV trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy có nhu cầu đăng ký học lại, học cải thiện điểm và SV học chương trình 2 có nguyện vọng học kịp tiến độ.

– Khối lượng tối đa được phép đăng ký: đối với sinh viên các khóa 2020 trở về trước là 9 tín chỉ, đối với sinh viên khóa 2021 là 12 tín chỉ.

3. Điều kiện mở lớp

– Nhà trường chỉ mở các lớp học phần có số lượng SV đăng ký từ 15 SV trở lên.

– Đối với những lớp học phần có số lượng SV đăng ký nhỏ hơn 15, SV phải làm đơn xin mở lớp (Mẫu 01) có xác nhận của Khoa chuyên môn, Nhà trường sẽ xem xét mở lớp có số lượng SV ít hơn quy định.

4. Kế hoạch học và thi

– Thời gian học: 06 tuần, từ ngày 27/6/2022 đến 06/8/2022.

– Thi giữa kỳ: Giảng viên bố trí trong tiết học, ở tuần học thứ 4.

– Thời gian thi kết thúc học phần: Từ ngày 08/8/2021 đến 13/8/2021.

5. Học phí

– Mức học phí học kỳ hè bằng 1.2 lần học phí kỳ chính năm học 2021-2022.

– Hình thức nộp học phí: SV nộp học phí qua tài khoản thẻ SV.

Lưu ý:

– Sau khi đăng ký SV không được phép xin hủy vì không đáp ứng điều kiện mở lớp ở mục 3, trừ các trường hợp bị ốm phải nằm viện hoặc bị tai nạn (phải có minh chứng kèm theo khi xin hủy).

– Thông báo này không áp dụng đối với ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao khóa 2019 (ngành đã ban hành kế hoạch đào tạo học kỳ hè)./.

Sinh viên xem file thông báo tại đây.

Mẫu 01: Đơn xin mở lớp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN