Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, các đợt thi tháng 4 năm 2022

Ngày đăng: Lượt xem:

  • * Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra co sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 02&03/04/2022 xem tại đây

  • * Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 9-10/4/2022 xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN