Đại học chính quy

  • KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022-2023

    Ngày đăng: Lượt xem:

    – Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa – Quyết định thành lập Ban chỉ đạo KTSP – Quyết định thành lập Đoàn KTSP, Ban đại diện SV KTSP – ...