Kiến tập – Thực tập Sư phạm

  • Thực tập sư phạm (BS) năm học 2020-2021

    Ngày đăng: Lượt xem:

    - Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo TTSP - Quyết định thành lập Đoàn TTSP, Ban đại diện ...

  • Kiến tập sư phạm năm học 2020-2021

    Ngày đăng: Lượt xem:

    - Quy định về Kiến tập – Thực tập sư phạm cuối khóa - Kế hoạch KTSP - Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo KTSP - Quyết định thành lập Đoàn KTSP ...