Quy định về việc tổ chức thực hiện các học phần có thực hành, thí nghiệm

Ngày đăng: Lượt xem:

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học các học phần có thực hành, thí nghiệm theo Thông báo số 519/TB-ĐT, ngày 20/12/2011, nay Nhà trường quy định việc tổ chức thực hiện các học phần có thực hành, thí nghiệm như sau:

1. Tất cả các học phần phải có chương trình chi tiết, trong đó xác định rõ số bài thực hành thí nghiệm, số tiết thực hiện và có tài liệu hướng dẫn.
2. Trong thời gian 01 tuần, sau khi có thời khóa biểu chính thức của Trường, các Khoa chịu trách nhiệm lập thời khóa biểu bổ sung cho các học phần có thực hành, thí nghiệm gửi về Phòng Đào tạo (theo mẫu đính kèm). Mỗi học phần, Khoa lập một Sổ nhật ký thực hành, thí nghiệm (theo mẫu đính kèm) lưu tại phòng thực hành, thí nghiệm có tổ chức dạy học phần đó.
3. Giảng viên và cán bộ phụ trách phòng thực hành, thí nghiệm phải thực hiện đúng theo Thời khóa biểu thực hành, thí nghiệm mà Khoa đã lập; ghi đầy đủ thông tin vào Sổ nhật ký thực hành, thí nghiệm và ký xác nhận ngay sau từng ca thực hành, thí nghiệm.
4. Bộ phận kiểm tra giờ dạy phối hợp với Phòng Đào tạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thời khóa biểu thực hành, thí nghiệm và Sổ nhật ký thực hành, thí nghiệm.
5. Việc tính giờ các học phần có thực hành, thí nghiệm thực hiện theo quy định ở Điều 6.7 của Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, ban hành theo Quyết định số 558/QĐ-ĐHSP ngày 11/9/2012. Số sinh viên/nhóm quy định cụ thể như sau:
– 15 SV/nhóm đối với các học phần nhạc cụ của lớp chuyên nhạc, thực hành trắc địa đo vẽ bản đồ;
– 20 SV/nhóm đối với các học phần của Vật lý, Hóa, Tin chuyên ngành, Sinh và học phần thực hành khác của các lớp không chuyên nhạc;
– 25 SV/nhóm đối với các học phần thực hành tâm lý lâm sàng ở bệnh viện;
– 50 SV/nhóm đối với các học phần thực hành còn lại.
Yêu cầu tất cả giảng viên thực hiện đúng Thời khóa biểu thực hành, thí nghiệm và Sổ nhật ký thực hành, thí nghiệm. Trên cơ sở này, Nhà trường duyệt thanh toán các giờ thực hành, thí nghiệm.
Đây là chủ trương chung của Trường, đề nghị các Khoa thông báo cho giảng viên và cán bộ hướng dẫn thực hành, thí nghiệm thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Tải biểu mẫu TKB, Sổ nhật ký  TH,TN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN