TB V/v thu học phí học kỳ 2, năm học 2015-2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Thông báo số: 5099/TB-ĐHĐN ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thông báo mức tạm thu học phí hệ chính qui học kỳ I năm học 2015-2016;

Tải thông báo đầy đủ tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN