Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2019-2020 Bậc Đại học, hệ chính quy (Dự kiến)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2019-2020 Bậc Đại học, hệ chính quy (Dự kiến)

Thời gian đăng ký học phần
http://daotao.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2019/05/437-TB-DHSP-13-05-2019.pdf

Thời khóa biểu dự kiến

BÀI VIẾT LIÊN QUAN