Thông báo các công việc cụ thể sinh viên cần thực hiện cho việc học trực tuyến học kỳ 2, năm học 2019-2020

Ngày đăng: Lượt xem:

Theo Thông báo số 259/HD-ĐHSP ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm về việc hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm.

Nhằm giúp sinh viên chuẩn bị tốt cho việc học trực tuyến, Nhà trường lưu ý một số nội dung chính sau:

1. Phần mềm chính để học trực tuyến là Microsoft Teams. Vì vậy, sinh viên chỉ cần cài đặt đặt phần mềm Microsoft Teams để sử dụng trong quá trình học trực tuyến (theo file hướng dẫn 1b, mục 2.).

2. Các học phần: Thực tập, Kiến tập, GDTC, GDQP, và các học phần không được tổ chức dạy học trực tuyến. Sinh viên KHÔNG thực hiện việc rút tín chỉ các học phần này. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

3. Các học phần Đồ án môn học, Khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên vẫn tiếp tục thực hiện dưới sự hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn.

4. Trường hợp sinh viên không thể tham gia các lớp học phần được giảng dạy trực tuyến thì CHỈ tiến hành rút tín chỉ các học phần này (Danh sách các học phần triển khai giảng dạy trực tuyến sẽ được công bố trên website của Phòng Đào tạo ngày 11/4/2020). Thời gian rút tín chỉ: Từ ngày 13/4 – 24/4/2020. Nếu sinh viên không rút tín chỉ các học phần này thì nhà trường coi như sinh viên đã đồng ý theo học.

Lưu ý: Sinh viên không tham gia các lớp dạy học trực tuyến, việc rút tín chỉ có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Vì vậy, yêu cầu sinh viên nên cân nhắc trước khi thực hiện rút tín chỉ.

259/HD-ĐHSP – Hướng dẫn về việc tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến học kỳ 2, năm học 2019- 2020

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MS teams

BÀI VIẾT LIÊN QUAN