Thông báo TKB học kì 1 năm học 2020-2021, bậc Đại học, hệ chính quy, các khóa TS 2017, 2018, 2019 (Chính thức)

Ngày đăng: Lượt xem:

Phòng Đào tạo xin thông báo TKB học kì 1 năm học 2020-2021, bậc Đại học, hệ chính quy, các khóa TS 2017, 2018, 2019 (Các file đính kèm). Riêng khóa TS 2020 Phòng Đào tạo sẽ có thông báo TKB sau.

Lưu ý:

– Các mốc thời gian đi thực tâp, thực tế thiên nhiên, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, nghỉ tết, … theo kế hoạch năm học 2020-2021. Những lớp HP bố trí còn thiếu số tiết trong Thời khóa biểu, Giảng viên tự bố trí dạy bù theo quy định.

– Đối với các học phần thỉnh giảng, mời giảng: các Khoa lập tờ trình (kèm hồ sơ mời giảng theo quy định 2823/QĐ-ĐHĐN) gửi về phòng Đào tạo trong tuần thực học đầu tiên để tổng hợp và trình Lãnh đạo Trường duyệt mới được thực hiện và thanh toán giờ giảng.

– Giảng viên, Sinh viên xem Thời khóa biểu cá nhân tại website: http://qlht.ued.udn.vn.

Khóa 2019     Khóa 2018     Khóa 2018

Học phần Ngoại ngữ     Học phần GDTC

Danh sách các lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN