Thông tin – Thông báo

  • TB V/v thu học phí học kỳ 2, năm học 2015-2016

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Thực hiện Thông báo số: 5099/TB-ĐHĐN ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thông báo mức tạm thu học phí hệ chính ...

  • Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 2015-2016

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Khóa tuyển sinh 2013TKB_2_2015_2016_K2013 Khóa tuyển sinh 2014 TKB_2_2015_2016_K2014 Khóa tuyển sinh 2015 TKB_2_2015_2016_K2015 Thời khóa biểu tiếng anh tkb_anhvan Thời khóa biểu tiếng trung TKB_2_2015_2016_TV Thời khóa biểu GDTC TKB_2_2015_2016_GDTC