Quy định tạm thời về Kiến tập sư phạm cuối khóa – Bậc đại học – Hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Ngày đăng: Lượt xem:

Quy định này cụ thể hóa phương thức tổ chức, nội dung và cách đánh giá của học phần Kiến tập sư phạm thuộc Chương trình Giáo dục đại học của các ngành đào tạo thuộc khối sư phạm, hệ chính quy được triển khai tại trường Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Ban hành kèm theo Quyết định số 621/QĐ-ĐT ngày 28 -09-2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

quy-dinh-tam-thoi-ve-kien-tap-cuoi-khoa-k09-2012

BÀI VIẾT LIÊN QUAN